Saben els ciutadans què haurien de fer si es produïra una fuita tòxica o una explosió al polígon del Serrallo? El Polígon del Serrallo és un lloc estratègic, que dóna cabuda a empreses de caràcter químic i energètic, que podrien emetre gasos o que, en el pitjor dels casos, podrien generar fuites tòxiques, o fins i tot, explosions. En principi són riscos controlats, i subjectes a normatives de seguretat molt severes, segons un Pla de Seguretat, que comporta també la realització de simulacres interns i externs.

Al juny de 2014, els regidors de Compromís, d’Almassora i Castelló, Xavi Trenco i Ali Brancal, acompanyats pel diputat provincial de la coalició, Enric Nomdedéu, van denunciar l’incompliment del Pla de Seguretat del Polígon del Serrallo. Els ciutadans desconeixien què haurien de fer en un cas d’emergència, perquè no se’ls havia informat. El Pla de Seguretat del Serrallo es va aprovar al 2011 i segons la llei, va comentar Ali Brancal, obliga, entre altres moltes coses, a realitzar simulacres periòdics, dins i fora.

La zona afectada per un hipotètic accident inclouria tota la mar d’Almassora i de Castelló i afectaria entre 13.0000 i 15.000 ciutadans

Un any abans, en 2013, ens vam dirigir al Defensor del Poble per reclamar que es complira el Pla de Seguretat del Serrallo i tinguera lloc un simulacre fora de les instal·lacions industrials.

Finalment, este dimecres vam aconseguir que el simulacre tinguera lloc.

Prop de 850 famílies de la platja van ser alertades mitjançant un missatge al mòbil de la situació de risc. Tal com ha explicat Amaya Gómez, la regidora de la Platja, 43 representants de comunitats de veïns formen part de la primera cadena d’avisos i, tots ells, avisen al seu torn a grups d’entre 20 i 40 residents.

Una altra de les mesures que el departament que dirigeix Gómez ha dut a terme durant els últims mesos ha sigut la creació d’un cens específic de persones amb mobilitat reduïda. Cinc d’estes persones, residents en l’àrea afectada pel simulacre, van ser localitzades durant l’exercici i la Policia Local es va assegurar que pogueren aplicar les mesures d’autoprotecció.

—————————-

¿Saben los ciudadanos que deberían hacer si se produjera una fuga tóxica o una explosión en el polígono del Serrallo? El Polígono del Serrallo es un lugar estratégico, que da cabida a empresas de carácter químico y energético, que podrían emitir gases o que, en el peor de los casos, podrían generar fugas tóxicas, o incluso, explosiones. En principio son riesgos controlados, y sujetos a normativas de seguridad muy severas, según un Plan de Seguridad, que conlleva también la realización de simulacros internos y externos.

En junio de 2014, los concejales de Compromís, de Almassora y Castellón, Xavi Trenco y Ali Brancal, acompañados por el diputado provincial de la coalición, Enric Nomdedéu, denunciaron el incumplimiento del Plan de Seguridad del Polígono del Serrallo. Los ciudadanos desconocían qué deberían hacer en un caso de emergencia, porque no se les había informado. El Plan de Seguridad del Serrallo se aprobó en 2011 y según la ley, comentó Ali Brancal, obliga, entre otras muchas cosas, realizar simulacros periódicos, dentro y fuera.

La zona afectada por un hipotético accidente incluiría todo el litoral de Almassora y de Castelló y afectaría entre 13.0000 y 15.000 ciudadanos

Un año antes, en 2013, desde Compromís nos dirigimos al Defensor del Pueblo para reclamar que se cumpliera el Plan de Seguridad del Serrallo y tuviera lugar un simulacro fuera de las instalaciones industriales.

Finalmente, este miércoles conseguimos que el simulacro tuviera lugar.

Cerca de 850 familias de la playa fueron alertadas mediante un mensaje al móvil de la situación de riesgo. Tal como ha explicado Amaya Gómez, la concejala de la Playa, 43 representantes de comunidades de vecinos forman parte de la primera cadena de avisos y, todos ellos, avisan a su vez a grupos de entre 20 y 40 residentes.

Otra de las medidas que el departamento que dirige Gómez ha llevado a cabo durante los últimos meses ha sido la creación de un censo específico de personas con movilidad reducida. Cinco de estas personas, residentes en el área afectada por el simulacro, fueron localizadas durante el ejercicio y la Policía Local se aseguró de que pudieran aplicar las medidas de autoprotección.