MILLlogo_bloc_almassoraORA DEL MANTENIMENT I LA DIFUSIÓ DEL PARATGE DEL MILLARS

 

N’AMAYA GÓMEZ CALDUCH AMB DNI 19012803Z, com a regidora del Grup Municipal del BLOC-Compromís, presenta al Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa més d’una dècada, el tram final del riu Millars ha començat a rebre l’atenció que es mereixia després d’anys de reivindicacions del moviment ecologista i, en general, de la societat civil. Primer, la inclusió en la Xarxa Europea Natura 2000; després, protegit com a ZEPA (Zona d’Especial Protecció d’Aus) i LIC (Lloc d’Interès Comunitari); també reconegut com a Zona Humida i Refugi de Caça; més tard, es va crear el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, el 15 d’abril de 2005 (Decret del Consell 79/2005); i, finalment, es va constituir el Consorci Gestor del Paisatge, format pels ajuntaments d’Almassora, Borriana i Vila-real, la Diputació i la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu de regular la gestió dels usos i assegurar-ne la conservació de l’entorn.

En aquest marc general de prestigiar el nostre riu, l’Ajuntament d’Almassora, a més de la seua implicació directa en el Consorci, ha engegat diferents actuacions que pretenien millorar l’entorn del riu i promocionar-ne un ús responsable: la recuperació de la zona amb diversos projectes en el període 1999-2011; i la ruta verda en l’actual legislatura. No obstant això, qualsevol inversió per a millorar el paisatge requereix un manteniment continuat perquè, contràriament, pot passar que les millores d’un dia es convertisquen en el ferment d’una futura degradació en un futur, que és precisament el que ha passat.

En aquest sentit, el grup municipal Bloc – Compromís a l’Ajuntament d’Almassora es fa ressò de nombroses queixes del veïnat, a banda del fet que ho hem comprovat directament, sobre el lamentable estat de molts dels trams de la senda habilitada entre Santa Quitèria i les Goles recentment: a la zona de les Revalladores, a l’Estret, a la Molineta, a la Gola Nord, etc.

Per tot això, DEMANEM

Que l’Ajuntament d’Almassora demane al consorci del Millars:

  1. Faça una anàlisi de l’estat de conservació de la zona que pose èmfasi en les causes de la degradació de les actuacions que s’han realitzat al paratge (zones d’esbarjo, senyalització, plantacions, etc.)

  2. Elabore un pla de manteniment i condicionament amb dotació pressupostària de totes les zones malmeses, en coordinació amb la guarderia del Consorci.

  3. Prenga les mesures oportunes per donar a conèixer aquest paratge natural per tal que la gent puga gaudir-lo.

Almassora, 29 de novembre de 2014

SR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA