logo_bloc_almassora

PLA URBANÍSTIC ESPECIAL DE LA VILA

 

Xavier Trenco Pitarch amb DNI 18.936.625-N, com a regidor del BLOC-Compromís a l’Ajuntament d’Almassora, presenta al Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Conveni Europeu del Paisatge determinava l’any 2000 un canvi de paradigma en la planificació territorial. El Consell d’Europa definia el paisatge en els següents termes: “Qualsevol part del territori tal com la percep la població, i el caràcter de la qual resulta de la interacció de factors naturals i humana”. Aquesta caracterització, a més, introduïa la participació ciutadana com un element nou en el disseny del territori. Per tant, la planificació urbanística, que és la que sol tindre més influència en la configuració del paisatge, havia de començar a introduir mecanismes per tal que la ciutadania no només donés la seua opinió, sinó que, a més a més, estipulara les línies bàsiques de l’entorn urbà.

És ben sabut que Almassora ha esdevingut durant els últims anys un dels municipis més dinàmics de la província. Independentment de les causes del creixement, és evident que l’eixamplament urbà ha canviat la fesomia del poble i, de no ser per la crisi, la transformació hagués tingut un abast encara major.

Així les coses, tota expansió urbanística amb voluntat sostenible i no depredadora hauria de preservar les senyals d’identitat pròpies que ens diferencien d’altres pobles. Entre d’altres, el patrimoni arquitectònic i urbà és un bon exemple dels elements heretats que hem de transmetre a les generacions futures com un acte de responsabilitat històrica indefugible.

En aquest sentit, Almassora, afortunadament, conserva un centre històric singular amb més ressò fora que dins, si més no en l’àmbit científic i acadèmic. De fet, el nostre poble és l’únic nucli precristià de la Plana (juntament amb Borriana) i la seua trama urbanística és molt original respecte d’altres semblants: dos carrers axials encreuats per una dotzena de carrers ortogonals amb dues places, una d’excèntrica (la de l’Església) i l’altra de central (plaça Major) que encara conserva dos arcades. El seu emplaçament sobre una terrassa a la vora esquerra del riu Millars a 30 m d’altitud obliga a una transició difícil entre el Darremur i la Vila que metafòricament s’erigeix com un escenari. Aquest recinte estava murat, per descomptat, i degué tindre un perímetre aproximadament oval amb dues portes.

Lluny del que poguera semblar, aquest nucli històric d’origen medieval només té un nivell de protecció intermèdia a nivell local després que actuacions urbanístiques als seixanta i setanta del segle passat en malmeteren l’estructura original quan la seua aportació al paisatge d’Almassora és primordial. Així, el PGOU de 1998 deia que l’interés fonamental de la Vila “se refiere a la morfología y paisaje urbanos, resultantes de la tipología básica de viviendas unifamiliares tradicionales de las poblaciones agrícolas de la comarca de la Plana”. En aquest sentit, ja es preveia una Ordenança Particular en el mateix document que determinava els usos, els tipus de parcel·les, els edificis i les actuacions permeses, les dotacions i el patrimoni de la Vila i el seu entorn immediat. Tanmateix, la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana protegeix alguns dels indrets de la Vila més característics: el recinte amurallat del segle XIII de l’avinguda de Borriana, carrer del Sagrari i carrer de sant Cristòfol (BIC); l’església de la Nativitat (BRL) i els porxos de la plaça Major (BRL).

No obstant això, la normativa no acaba de donar bons resultats perquè, si bé és veritat que les actuacions recents no han perjudicat més el recinte històric, també ho és que hi ha alguns habitatges en mal estat i zones deteriorades que amenacen l’entorn. I és l’Ajuntament, conjuntament amb el veïnat, qui ha de vetllar per protegir l’escàs patrimoni que encara ens queda amb actituds, fins i tot, proactives.

En aquest sentit, l’ús públic consolidat a la Vila durant les últimes dècades és insuficient per prestigiar un conjunt històric tan important. Calen actuacions específiques per a donar resposta a les reiterades peticions del veïnat i per a modernitzar la normativa, que permeten recuperar el centre històric de la ciutat, com han fet altres municipis de la comarca, per exemple, facilitant l’obertura d’establiments com ara cafeteries, etc. És imprescindible una normativa que, consensuada amb els veïns de la Vila, establisca quins usos són els més adients per permetre’n la revitalització, quines normes comunes donen coherència per a mantenir i protegir el conjunt històric i quina planificació d’inversions públiques fan falta per dignificar aquell espai.

DEMANEM

  1. Iniciar de manera immediata els treballs necessaris per a l’elaboració d’un Pla Urbanístic Especial de la Vila, d’acord amb la normativa urbanística valenciana i el que preveu el mateix Pla General d’Ordenació Urbana d’Almassora de 1998.


Almassora, 18 de novembre de 2014

 XAVIER TRENCO PITARCH

SR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA