En èpoques de crisi com aquesta hi ha gent emprenedora que ens sorprèn amb noves idees de negoci que cal tindre en compte. Hi ha projectes tecnològics, innovadors i viables que podrien convertir-se en empreses reals que creen ocupació però que malauradament no es concreten per falta d’un suport financer inicial. L’Ajuntament d’Almassora podria establir línies de crèdit per donar suport a eixos projectes aportant una part del finançament inicial necessari per constituir una nova empresa.

Les entitats financeres de la nostra localitat també participen en el foment d’actuacions de millora i promoció econòmica per a finançar projectes emprenedors que s’ubiquen al poble d’Almassora però de vegades són massa exigents a l’hora de oferir crèdits.

La col·laboració conjunta d’ajuntament i entitats de crèdit afavoriria aquests projectes, ja que els donaria una major garantia per dur-los endavant i afavorir-ne la viabilitat.

DEMANEM

 1. Encetar una línia de negociacions o concurs públic amb les diferents entitats financeres locals per fer viable un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Almassora i l’entitat o les entitats financeres que hi desitgen col·laborar.

 1. Realitzar un conveni que tinga per objecte la col·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Almassora i alguna entitat financera local, mitjançant la concessió d’una subvenció nominativa a l’empara de l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per import de 100.000.- euros, a la fi que l’entitat financera col·laboradora amb l’aportació de 100.000.- euros més provinents dels seus fons propis, concedisca crèdits a projectes d’emprenedors que complisquen el conveni establert entre les dos parts i que complisquen uns requisits mínims com:

 • Ser projectes de base tecnològica, innovadora, que fomenten la internacionalització i l’ocupació.

 • Que es desenvolupen al poble d’Almassora.

 • Que tinguen viabilitat econòmica i financera.

 • L’import del préstec sol·licitat haurà de superar els criteris d’avaluació de risc que tinga establerts en cada moment l’entitat financera col·laboradora.

 • El sol·licitant haurà de tindre com a mínim un centre de treball a Almassora.

 • El sol·licitant haurà de tindre la condició d’emprenedor, microempresa o pime, d’acord amb el disposat a l’article 2 del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana.

 • La gestió i documentació a aportar per a la tramitació de l’operació de finançament la ficarà la entitat col·laboradora.

 • Haurà d’acreditar-se per cada prestatari que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la presentació dels corresponents Certificats de l’Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb allò disposat en l’article 13.2 e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Igualment, el prestatari haurà de presentar certificat del Negociat d’Ingressos de l’Ajuntament de que es troba al corrent dels pagaments amb la Hisenda local.

 1. Adoptar mesures de difusió i publicitat per als nous emprenedors.

 2. Crear una Comissió Tècnica de Seguiment i Justificació encarregada d’avaluar els diferents projectes atenent els criteris establerts en el conveni i fer-ne seguiment, com també la justificació.

Almassora, 25 de setembre de 2014

Roger Beltrán Mollá

SR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA