El procés de reestructuració del sistema financer realitzat al conjunt de l’Estat

espanyol durant el període de crisi econòmica ha suposat la desaparició de

la major part de les caixes d’estalvis valencianes i podria posar en perill el

manteniment de les cooperatives de crèdit i caixes rurals que encara existeixen

atès que el Govern Espanyol pretén amb un nou Real Decret obligar-les a

fusionar-se i convertir-se en bancs.

Actualment, el sistema bancari valencià està composat per una caixa d’estalvis,

Caixa Ontinyent, i 31 caixes rurals/cooperatives de crèdit, de les quals, 18 estan

integrades en el “Grupo Cooperativo Cajamar”, 8 formen part de la Asociación

Española de Cajas Rurales i 5 no formen part de cap dels dos grups però han

adquirit participacions del “Banco de Crédito Social Cooperativo” constituït per

Cajamar. Aquestes 31 caixes rurals/cooperatives de crèdit suposen una quota de

mercat del 12% dels dipòsits i del 9% dels crèdits del sistema bancari valencià,

amb 310 oficines, 1.525 treballadors, 6.000 milions d’euros en crèdits i 5.700

milions d’euros en dipòsits.

CaixAlmassora, és una de les caixes junt a la d’Alcora i Betxí que no formen part

de cap grup cooperatiu ja que elles mateixa son solvents i amb els seus recursos

fan front a la actual situació econòmica. CaixAlmassora te uns recursos propis de

27,7 milions d’euros amb un creixement anual de 1,18 milions d’euros en 2013

arribant a un rati de solvència del 26%, un dels més alt de les entitats financeres

del país.

Amb el nou Real Decret que el Govern Espanyol vol aprovar, les caixes com

CaixAlmassora haurien de tenir un capital social mínim de 5.000.000 d’euros la

qual cosa suposaria que cada soci, dels 6000 actuals, hauria d’incrementar la

seua aportació dels 60€ actuals, a 833€ pel compliment d’aquest decret.

Les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit són necessàries per a la recuperació

de l’economia valenciana. Les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit són

entitats financeres dedicades preferentment al finançament: del món rural de

les cooperatives valencianes, i també dels sectors industrial i de serveis, amb una

forta tradició històrica al nostre país, i el cas de CaixAlmassora amb una història

de mes de 100 anys afavorint a la economia i gent del nostre poble.

Es tracta d’entitats financeres directament vinculades a les necessitats creditores

de sectors estratègics per a l’economia valenciana com l’agricultura, la indústria

i els serveis i que tenen el seu origen en el model europeu de les Cooperatives

de Crèdit i Caixes Rurals. Són entitats financeres arrelades al territori, la seua

activitat bancària està dirigida al finançament de l’economia real i productiva, en

particular a les empreses locals i l’emprenedoria, i una part dels seues beneficis

econòmics es reverteixen a la societat a través del patrocini d’activitats socials,

culturals i artístiques de la comunitat local.

La bancarització de les cooperatives de crèdit i les caixes rurals suposarà la seua

desaparició i la consolidació d’un model de banca comercial de grans dimensions,

la qual cosa esdevindrà en un sector bancari fortament concentrat i un mercat

oligopolístic dominat per 6 grans bancs. Les caixes rurals i les cooperatives de

crèdit són entitats financeres independents sòlides i viables destinades a cobrir

les necessitats financeres dels xicotets estalviadors i de les xicotetes i mitjanes

empreses. Cap caixa rural/cooperativa de crèdit ha necessitat ser rescatada ni

ha rebut diners públics durant la crisi actual i la majoria compleixen amb les

exigències de capital i de solvència imposades per la Unió Europea.

L’economia valenciana necessita una banca pròpia i socialment responsable que

desenvolupe la seua activitat financera en els àmbits local i comarcal amb un

model de gestió de proximitat i democràtic i els poder públics han de garantir

aquest tipus de banca.

 

BILLETES I MONEDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És per tot això que el Grup Municipal de BLOC-Compromís d’Almassora presenta

al Ple de l’Ajuntament, per tal de debatre i, si escau, aprovar, els ACORDS

següents:

PRIMER: Exigir a les Administracions Públiques i als Governs (Autonòmic i

Central) que garantisquen la continuïtat de les Caixes Rurals i les Cooperatives

de Crèdit rebutjant l’establiment dels 5.000.000€ com a capital social que preveu

l’avantprojecte del nou Reial Decret. El sistema econòmic i social de la Comunitat

Valenciana necessita d’una banca pròpia valenciana com ara les caixes rurals i les

Cooperatives de Crèdit i en concret CaixAlmassora.

SEGON: Instar el Govern València que mitjançant la Conselleria d’Economia

garantisca el futur de les caixes rurals i cooperatives de crèdit valencianes i a

l’Institut Valencià de Finances per què l’instrument al servei del finançament

de l’economia valenciana i al servei del funcionament de les caixes rurals i les

cooperatives de crèdit, i de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries.

TERCER: Instem a l’Ajuntament d’Almassora a que signe el manifest de suport

a les cooperatives de crèdit i caixes rurals valencianes a iniciativa de l’Institut

Universitari d’Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria

IUDESCOOP de la Universitat de València:

QUART: Es done trasllat a totes les Caixes Rurals i Cooperatives de Crèdit

valencianes del resultat de la votació, així com al Ministerio de Economia y

al de Hacienda y Administraciones Públicas, a la Conselleria d’Hisenda, a la

Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, a les Cambres de

Comerç de la Comunitat Valenciana i al Banco de España.