Vist que l’Ajuntament es conscient del perjudici que s’ha creat al propietari de l’habitatge del carrer de Om Blanc núm. 28-25 per la inactivitat de la mateixa administració.

Que esta inactivitat ha generat un greu problema a N’Ivan Pérez i Na Dolores Bacas, qui actuant de bona fe va adquirir un habitatge a PROLAN 2005, S.L.

Que, si be el dit propietari ja ha adoptat les mesures legals per la defensa dels seus interessos en la via civil i penal contra la empresa que li va vendre el habitatge, l’ajuntament ha de solucionar la situació urbanística de les citada construcció i les que es troben en la mateixa situació i donar resposta a l’esmentat veí.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- Que els serveis urbanístics municipals emeten informe relatiu a les solucions legals que procedeix adoptar (conveni urbanístic, actuacions aïllades, etc.).

Segon.- Que este informe s’emeta en el termini d’un mes.

Tercer.- Que es trasllade este informe a tots els grups municipals i al propietari de l’habitatge afectat.

Quart.- Que s’informe regularment en la Comissió d’Urbanisme sobre la resolució del problema generat per la inactivitat de l’administració municipal.