EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Actualment la situació del deute de l’Ajuntament d’Almassora és la següent:

ANY

ENTITAT FINANCERA

PRÉSTEC INICIAL

ESTAT DEL DEUTE

INTERESSOS 2014

QUOTA AMORTIZACIÓ 2014

2010

CAIXALMASSORA

3.000.000

2.600.000

78.000

200.000

2010

CAIXA PENEDÉS

2.000.000

1.733.333

52.000

133.333

2010

BANKIA

934.304

833.274

27.081

54.197

2010

BBVA

1.405.993

1.218.527

32.290

93.732

2011

BBVA

831.387

294.752

19.158

294.752

2012

BBVA

2.105.836

2.094.634

124.400

130.914

2013

LA CAIXA

1.500.000

1.500.000

86.250

150.000

2013

BANKIA

600.000

600.000

34.200

120.000

2013

BANC DE SABADELL

500.000

500.000

32.485

156.131

2013

CAIXALMASSORA

500.000

500.000

31.000

50.000

2014

A CONCERTAR

350.000

350.000

18.958

0

BILLETES I MONEDAS

La quantitat de diners que caldrà pagar l’any 2014 ascendeix a 600.822 euros d’interessos i 2.383.059 d’euros d’amortització de capitals. Un total de 2.983.881 euros que eixiran de les arques municipals per pagar aquest any.

La situació econòmica actual ens exigeix un canvi de tendència i cal concentrar els esforços en la reducció el deute i que eixa reducció repercutisca en la minoració de la càrrega fiscal als ciutadans. El gran nombre d’impagament, que en el cas de l’Ajuntament d’Almassora arriba a superar el 30% i cada any s’incrementa, és una clara mostra del que diem.

Per exemple, la supressió del préstec ICO que es va demanar per pagar factures pendents l’any 2012 suposaria un estalvi enguany de  255.314€    i en quantitats paregudes els següents.

És per tot això que el Grup Municipal de BLOC-Compromís d’Almassora presenta al Ple de l’Ajuntament, per tal de debatre i, si escau, aprovar, els ACORDS següents:

  1. Que el romanent de tresoreria obtingut el 2013 es destine a la amortització dels préstecs i poder reduir així la gran quantitat de interessos i d’amortitzacions que paguem en este moment.

  2. Que, l’estalvi es destine a la reducció dels impostos municipals.

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA