EN ROGER BELTRAN MOLLÁ, AMB D.N.I. 18.988.431-E, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS EN L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA, PRESENTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ LA SEGÜENT MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La difícil situació econòmica que travessem fa que des de les entitats públiques hem de prendre mesures per ajudar les empreses, sobretot les xicotetes i les mitjanes, que són les que generen més llocs de treball, a instal·lar-se en la població.

Ara fa un any es va modificar l’ordenança del ICIO per tal de bonificar en un 50% de la quota de l’impost les obres que es porten a terme quan siga necessari per a l’apertura, instal·lació o ampliació d’activitats comercials o industrials permeses segons les ordenances i el planejament urbanístic vigent en cada moment.

Pensem que la mesura caldria amplificar-la per tal de donar encara més facilitats ja que a la llarga la creació de noves activitats genera més beneficis per a tots.

DEMANEM

Que es modifique l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres en els seu article 6.- Bonificacions en l’apartat 3, rebaixant la bonificació del 50% al màxim legal possible, que és del 95%.

 

Almassora, 30 d’octubre de 2013

Roger Beltran Mollà

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA