logo_bloc_almassoraMOCIÓ PER A AGILITZAR LA COMPRA D’ENTRADES DE LA CASA DE LA CULTURA

Na Susanna Nicolau i Hidalgo, regidora del GRUP MUNICIPAL DE BLOC-COMPROMÍS D’ALMASSORA, a l‘empar del que disposa l’article 91.4 i 97 del ROF (RD 2568/1986), presenta al Ple de l’Ajuntament la moció següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució, en l´article 44, garanteix el dret a la cultura i l’obligació dels poders públics de promoure-la, tutelar-la i potenciar que estiga a l’abast de tots.

Així, observades dificultats i complicacions a l’hora d’accedir a la compra d’entrades per a la nova Casa de la Cultura del poble, ja que l’única forma és en una franja horària en què la gent treballa; es produeixen molts vegades aglomeracions i llargues cues que no asseguren l’entrada al recinte; a causa de les dificultats en la compra de l’entrades i l’aforament reduït del local; per evitar malentesos i més transparència a l’hora vendre les entrades.

És per tot això que el Grup Municipal de BLOC-Compromís d’Almassora presenta al Ple de l’Ajuntament, per tal de debatre i, si escau, aprovar, l’ACORD següent:

Crear un sistema telemàtic (a través de la xarxa) que afavorisca als espectadors comprar entrades de manera cómoda, fàcil i transparent.

Almassora, 5 de desembre de 2014

Susanna Nicolau Hidalgo

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA