Elogo_bloc_almassoraNTRADES EL BARRIO MÉS BARATES PER ALS EMPADRONATS A ALMASSORA

Xavier Trenco Pitarch, amb DNI 18.936.625-N, com a portaveu del GRUP MUNICIPAL DE BLOC-COMPROMÍS D’ALMASSORA, atenent el que disposa l’article 91.4 i 97 del ROF (RD 2568/1986), presenta al Ple de l’Ajuntament la moció següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament d’Almassora ha organitzat per a les properes festes del maig un concert del grup musical El Barrio. Aquesta contractació s’ha realitzat a partir d’una subvenció municipal d’una important quantitat, com a mínim per poder realitzar l’actuació, i a banda els ciutadans han de pagar una entrada de 30€.

Aquest model de contractació té de positiu que poden vindre grups de màxima actualitat a les festes d’Almassora, però té com a contrapartida que les entrades són a uns preus elevats per a la gent més jove, la majoria sense recursos econòmics, que actualment són els que més pateixen l’atur i als quals precisament s’adrecen aquest tipus d’actuacions.

Les passades festes de maig i d’octubre ja vam rebre queixes de molts jóvens d’Almassora que no van poder anar al concert de Melendi i d’Extremoduro pels elevats preus de les entrades, mentre gent de fora d’Almassora sí que va poder gaudir del concert amb una entrada subvencionada per l’Ajuntament, ja que vam pagar un fix sobre els 20.000€, amb IVA inclòs.

És per tot això que el Grup Municipal de BLOC-Compromís d’Almassora presenta al Ple de l’Ajuntament, per tal de debatre i, si escau, aprovar, els ACORDS següents:

Que l’Ajuntament d’Almassora negocie amb l’empresa que ha signat el contracte per portar al grup de música Extremoduro una rebaixa del 50% per als ciutadans empadronats en Almassora i que cada empadronat puga adquirir 2 entrades com a màxim.

Almassora, 5 de desembre de 2014

Xavier Trenco Pitarch

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA