EN XAVIER TRENCO PITARCHAMB DNI 18.936.625, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS EN L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA, PRESENTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ LA SEGÜENT MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El poble d’Almassora, com altres municipis de la comarca, ha tingut, com a conseqüència de la crisi, una disminució de consum considerable, amb la consegüent disminució en la producció de residus domèstics.

La taxa del fem va lligada a la quantitat de quilos de residus que repleguen els camions del fem i que es reciclen en RECIPLASA.

L’equip de govern està plantejant-se la pujada de la taxa, per la qual cosa ens agradaria conèixer el cost del servei, ja que la taxa mai ha de superar el cost i, com hem dit abans, s’ha produït una baixada de la producció de residus urbans.

DEMANEM

  1. Que el secretari de l’Ajuntament d’Almassora i l’interventor certifiquen la quantitat de quilos de residus que es van arreplegar i tractar l’any 2012 i el cost que va suposar en relació als ingressos que va comportar la taxa.

  2. Que el secretari i l’interventor facen una extrapolació per certificar, a data de 30 d’octubre, la quantitat de quilos de residus domèstics que s’han arreplegat i tractat al llarg d’aquest any 2013.

                       basureros

Almassora, 22 d’octubre de 2013

                                                                                                   Josep Xavier Trenco Pitarch

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA